Home page > Posuzování a ověřování způsobilosti vojenské letecké techniky

Posuzování a ověřování způsobilosti vojenské letecké techniky

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úřad) a odbor dohledu nad vojenským letectvím sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany (ODVL MO) spolupracují při zajišťování výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví na základě uzavřené Dohody.

Úřad na základě Dohody provádí dozorování zkoušek pro schválení typu, prováděných dodavatelem dle § 35e odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., a to v rozsahu a za podmínek vzájemně odsouhlasených na základě konkrétní žádosti ODVL MO.

Dále se podílí na procesu posuzování a ověřování způsobilosti vojenské letecké techniky (VLT). Tato činnost je prováděna určenými zaměstnanci Úřadu, kteří jsou ve Výkladech organizace uvedeni jako „osvědčující personál“. Činnost v rámci procesu posuzování a ověřování způsobilosti VLT může být prováděna na základě žádosti dodavatele samostatně nebo je prováděna současně se státním ověřování jakosti dle zákona č. 309/2000 Sb. 

Úřad také, na základě žádosti ODVL MO, poskytuje svého zaměstnance do auditního týmu ODVL MO. Předmětem těchto auditů je kontrola, zda žadatel splňuje podmínky pro vydání osvědčení k činnostem dle § 35n odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb. nebo se jedná o kontrolu u dodavatele dle § 35n odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb.

Spolupráce Úřadu a ODVL MO současně zahrnuje i vzájemnou výměnu informací, odborná školení a jednotný postup vůči dodavatelům při zjištění nedostatků.

Nahoru