Home page > OSSOJ

OSSOJ

Odbor strategie státního ověřování jakosti


Odbor strategie státního ověřování jakosti (OSSOJ) zabezpečuje v rámci České republiky úkoly související s prováděním státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. V orgánech NATO zastupuje Českou republiku ve výboru AC/327 NATO, který má v působnosti oblast státního ověřování jakosti a v jeho pracovních skupinách. Je odborným orgánem pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Metodicky řídí dva odbory státního ověřování jakosti, které zajišťují vlastní výkon státního ověřování jakosti.


Na základě obecně závazných právních předpisů OSSOJ:

 • vytváří koncepci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a zpracovává koncepční a normotvorné materiály pro utváření státní politiky ověřování jakosti výrobků a služeb,
 • připravuje dohody o vzájemném uznávání a provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobnými úřady nebo orgány jiných států,
 • připravuje dohody o provádění státního ověřování jakosti na konkrétní výrobky nebo služby s odběrateli, pokud s nimi nemá uzavřenou dohodu o uznávání a provádění státního ověřování jakosti,
 • zpracovává vnitrostátní smluvní dokumenty o vzájemné spolupráci s mimoresortními státními orgány při zabezpečení a realizaci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu,
 • realizuje správní řízení o žádostech odběratelů o státní ověřování jakosti, v rámci toho rozhoduje o provádění a o rozsahu státního ověřování jakosti u daných výrobků a služeb,
 • provádí audity jakosti, při kterých zjišťuje, zda systém jakosti dodavatele nebo jakost jeho procesů nebo jakost výrobku jím vyráběného nebo služby jím poskytované, splňují požadavky odběratele stanovené ve smlouvě s dodavatelem,
 • na základě žádosti odběratelů zabezpečuje provádění státního ověřování jakosti v zahraničí cestou vyžádání u obdobného úřadu nebo orgánu příslušného státu,
 • řeší žádosti obdobných zahraničních úřadů nebo orgánů o provedení státního ověřování jakosti u českých dodavatelů,
 • metodicky řídí činnost zástupců pro státní ověřování jakosti při provádění konečné kontroly a odborného dozoru nad jakostí, včetně jejich přerušování a obnovování,
 • vytváří interní akty řízení v oblasti státního ověřování jakosti,
 • zajišťuje výcvik a školení zaměstnanců v oblasti státního ověřování jakosti.

V rámci spolupráce s ministerstvy a dalšími správními úřady OSSOJ dále:

 • koordinuje uplatňování státního ověřování jakosti při posuzování specifikací majetku pořizovaného do rezortu MO,

 • posuzuje návrhy zadávací dokumentace veřejných zakázek a návrhy smluv z hlediska státního ověřování jakosti a uplatňuje do nich podmínky a požadavky pro státní ověřování jakosti,

 • poskytuje součinnost rezortu MO při zpracovávání interních normativních aktů rezortu MO, které souvisí se státním ověřováním jakosti výrobků a služeb,

 • spolupracuje s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu při pořádání seminářů a školení dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany a bezpečnosti státu, poskytuje těmto dodavatelům informace a odborné konzultace k zavádění systému managementu jakosti podle českých obranných standardů,

 • koordinuje uplatňování státního ověřování jakosti u smluv na mobilizační dodávky a zajišťuje provádění kontrol výrobní a technologické připravenosti dodavatelů mobilizačních dodávek,

 • v souladu s dohodou uzavřenou s Odborem dohledu nad vojenským letectvím MO se podílí na výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví ve smyslu zákona č. 219/1999 Sb., zákona č. 49/1997 Sb. a navazujících dokumentů,

 • poskytuje součinnost Správě státních hmotných rezerv na úseku výkonu státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv ve vazbě na zákon č. 241/2000 Sb., vyhlášku SSHR č. 498/2000 Sb.

Nahoru