Home page > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Tento soubor často kladených dotazů se týká problematiky státního ověřování jakosti. Pokud zde nenajdete odpověď na Váš dotaz, zašlete ho prosím na ossoj@army.cz.


1. Co je to ověřování kvality?

Ověřování kvality je potvrzení, prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky na kvalitu byly splněny.


2. Co je to státní ověřování jakosti?

Státní ověřování jakosti je proces, při kterém státní orgán ověřuje splnění požadavků na kvalitu produktu stanovených odběratelem ve smlouvě s dodavatelem. Státní ověřování jakosti se uplatňuje na produkty, které jsou pořizovány za účelem zajištění obrany státu. Státním orgánem, který provádí státní ověřování jakosti je Úřad.


3. Jaký dokument upravuje problematiku státního ověřování jakosti?

Problematika státního ověřování jakosti je vymezena zákonem č. 309/2000 Sb. V resortu MO je problematika dále upravena v RMO č. 77/2020 v platném znění.


4. Co je podstatou státního ověřování jakosti?

Při státním ověřování jakosti Úřad ověřuje, zda dodavatel plní požadavky na kvalitu produktu, které jsou stanoveny smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem produktu. Tato činnost se provádí přímo u dodavatele, resp. výrobce (poskytovatele) produktu.

Při státním ověřování jakosti zaměstnanci Úřadu provádí, pokud tak stanoví smlouva, následující činnosti:

 • audit systému jakosti, vybraných procesů, případně produktu;
 • odborný dozor nad jakostí (realizuje se v průběhu výroby /poskytování/ produktu);
 • konečnou kontrolu produktu (realizuje se před expedicí produktu k odběrateli).

Poznámka: Výše uvedené činnosti mohou být kombinovány (viz otázka č. 8).


5. Kdo má právo požádat Úřad o provedení státního ověřování jakosti?

Ministerstva, jiné správní úřady, kraje, příslušné orgány NATO, obdobné úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobné úřady nebo orgány jiných států.


6. Proč bych měl požádat o provedení státního ověřování jakosti?

Státní ověřování jakosti snižuje riziko realizace dodávek produktů, které nesplňují požadavky smlouvy. Zejména při provádění odborného dozoru je možné odhalit neshody v procesech výrobce. Příkladem takové neshody může být nedodržení technologického postupu výroby, nedodržení postupu pro zkoušení produktu, nevhodné nakládání s neshodnými produkty a jiné. Tyto neshody mohou být příčinou poruch při používání produktu.


7. Budu za státní ověřování jakosti něco platit?

Státní ověřování jakosti je bezplatnou službou. Výjimkou jsou pouze specifické případy, kdy je produkt vyráběn mimo území ČR a to konkrétně v zemích, v nichž je státní ověřování jakosti prováděno za úplatu (přehled zemí viz zde). Více viz otázka č. 15.


8. Jaký rozsah státního ověřování jakosti mohu vyžádat?

Státní ověřování jakosti je možné vyžádat v těchto rozsazích:

 • konečná kontrola;
 • konečná kontrola a audit jakosti procesů (tento rozsah se používá výhradně u vybraných zakázek na materiál osobního použití);
 • odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola;
 • audit systému jakosti a konečná kontrola;
 • audit systému jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola.

Poznámka: Jiné kombinace uvedených tří činností nejsou běžné, ovšem zákon č. 309/2000 Sb. je nevylučuje.


9. Jaký rozsah státního ověřování jakosti mám vyžádat?

Obecné pravidlo neexistuje. Lze však definovat několik zásad, kterými je vhodné se řídit. Obecně platí, že čím větší rozsah státního ověřování jakosti je uplatněn, tím je vyšší pravděpodobnost, že Úřad odhalí nedostatky v průběhu výroby (poskytování) produktu.

Základem státního ověřování jakosti je konečná kontrola, která je prováděna vždy. Úřad při ní zjišťuje shodu produktu s požadavky stanovenými odběratelem ve smlouvě s dodavatelem. Pokud dodavatel prokáže tuto shodu, vydá Úřad osvědčení o jakosti a kompletnosti.

Pokud byla u produktu identifikována střední či vyšší rizika, je vhodné vedle konečné kontroly vyžádat odborný dozor nad jakostí, při kterém je možné se zaměřit na proces výroby a zkoušení produktu v jednotlivých fázích jeho výroby. Odborný dozor nad jakostí je vhodné uplatnit u zakázek, u nichž je výroba produktu komplikovaná, má více subdodavatelů, produkt může ohrozit životy nebo zdraví uživatelů nebo požadavky na kvalitu uplatněné odběratelem nelze na hotovém produktu dostatečně ověřit.

Pokud nemáte důvěru v systém managementu kvality dodavatele, je vhodné vyžádat audit systému jakosti. Audit v průběhu plnění smlouvy či před zahájením plnění rovněž poskytne Úřadu důležité informace využitelné pro plánování a provádění státního ověřování jakosti.

Rozsah státního ověřování jakosti, který uvedete v žádosti, je pouze Vaším návrhem a může být v rámci správního řízení rozhodnuto o jeho změně.


10. Na jakou poštovní adresu se adresují žádosti o státní ověřování jakosti?

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6 - Dejvice


11. Mohu požádat o státní ověřování jakosti elektronickou cestou?

Ano, žádost je možné zaslat do datové schránky Úřadu, žádost musí být standardně opatřena elektronickým podpisem.


12. Při pořizování jakých produktů musím o státní ověřování jakosti požádat?

Zákon povinnost nestanovuje.


13. Mohu požádat o provedení státního ověřování jakosti na jakýkoliv produkt?

Zákonem č. 309/2000 Sb. není stanoven seznam produktů, na něž je možné vyžádat státní ověřování jakosti. Ze zákona však vyplývá, že by produkt měl být určen k zajištění obrany státu. Konečné rozhodnutí, zda se na konkrétním produktu provede státní ověřování jakosti, či nikoliv, však leží na Úřadě.

Lze však definovat komodity produktů, na které se obvykle státní ověřování jakosti neprovádí. Jedná se zejména o produkty, které nebyly shledány jako rizikové, nebo o produkty komerční povahy, např.:

a) stavební práce a s tím související projektová a inženýrská činnost;

b) služby:

 • servisní a havarijní opravy a servisní prohlídky majetku, které se uskutečňují v objektech odběratele;
 • komunální služby (odvoz odpadků, úklidové práce, praní prádla, čištění výstrojního apod.);
 • služby k údržbě nemovitého majetku (malování, pokládání podlahových krytin, nátěry, deratizace, dezinfekce, dezinsekce, zakonzervování objektů apod.);
 • nájem nebytových a bytových prostorů a pozemků;
 • konzultační, poradenské a právní služby;
 • odborná školení, semináře, kurzy;
 • stravovací služby;
 • polygrafické práce a audiovizuální tvorba (výroba map, propagační materiály apod.);
 • zkoušení výrobků, kalibrace měřidel a certifikační nebo jiná obdobná technická činnost, kterou uskutečňuje akreditovaná právnická nebo fyzická osoba podle zákona č. 22/1997 Sb.;
 • jakékoliv služby poskytované na výrobcích definovaných v bodě c);
 • služby k zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti;

c) dodávky:

 • vzorků již vyrobených výrobků k testování nebo ověřování kvalitativních parametrů těchto výrobků;
 • materiálů a výrobků technologické dodávky pro stavbu, které jsou komerčního charakteru;
 • zboží volně prodejného v obchodní síti (např. nábytek, žárovky, kancelářský materiál, hygienický materiál, kuchyňské potřeby apod.);
 • zdravotnického a veterinárního materiálu;
 • software a zařízení pro automatické zpracování dat;
 • náhradních dílů, které se nakupují v maloobchodě;
 • učebních a výcvikových pomůcek;
 • výrobků určených k zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti;
 • pořízení nemovitého majetku.

V resortu MO je vyžadování státního ověřování jakosti upřesněno v RMO č. 77/2020 v platném znění.


14. Jaké podmínky musím splnit, abych mohl požádat o státní ověřování jakosti?

a) musíte být subjektem, který má zákonem č. 309/2000 Sb. dáno toto právo (viz otázka č. 5);

b) musíte pořizovat produkt, který je určen k zajištění obrany státu;

c) musíte pořizovat produkt, který je rizikový (resp. není komerčního charakteru - dále viz otázka č. 13);

d) musíte předložit žádost o státní ověřování jakosti, která z hlediska náležitostí splňuje § 20 zákona č. 309/2000 Sb.


15. Mohu požádat o státní ověřování jakosti, pokud je produkt vyráběn na území jiného státu?

Ano můžete. Přehled států, kde je možné zajistit státní ověřování jakosti, je uveden zde. Některé státy však provádí státní ověřování jakosti za úplatu, tyto náklady jdou na Váš vrub. Orientačně je nutné kalkulovat s náklady kolem 1% hodnoty zakázky. Ve zvláštních případech však mohou být výrazně vyšší i nižší, rozhodující je charakter produktu a velikost zakázky. Po stanovení příslušné výše finančních prostředků bude Úřad požadovat potvrzení, že jste pro účely státního ověřování jakosti finanční prostředky v dané výši vyhradili.

U materiálu osobního použití je prováděno státní ověřování jakosti obvykle na území ČR, v těchto případech se místo výroby produktu neomezuje.


16. Jak je zajištěno provedení státního ověřování jakosti v případech, kdy uzavřu smlouvu s dodavatelem, který není výrobcem produktu?

Do Vaší smlouvy s dodavatelem bude uplatněn požadavek na přenesení podmínek pro provedení státního ověřování jakosti do smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a výrobcem produktu. Úřad pak nebude státní ověřování jakosti provádět u dodavatele produktu, ale u jeho výrobce.


17. Jaký je výstup ze státního ověřování jakosti?

Výstupem ze státního ověřování jakosti je osvědčení o jakosti a kompletnosti. Osvědčení je dokladem toho, že produkt byl předmětem státního ověřování jakosti, a že produkt odpovídá požadavkům stanoveným odběratelem ve smlouvě s dodavatelem.

V případě provedení státního ověřování jakosti v zahraničí je výstupem Certificate of Conformity. Tento dokument má stejnou vypovídací hodnotu, jako osvědčení vydané Úřadem.

Je však nutné upozornit, že navzdory vydanému osvědčení Úřad nesnímá z dodavatele odpovědnost za kvalitu produktu.

Nahoru